Tüzüğümüz;

DOĞA-İNSAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
" DİİD " TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

MADDE 1

Derneğin adı " DOĞA-İNSAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ " dİr. Kısa adı " DİİD " dir. Merkezi Ankara ' dadır.
Bu tüzükde " Dernek " sözcüğü " Doğa-İnsan İşbirliği Derneği " ni temsil edecektir.

DERNEĞİN AMACI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİ :

DERNEĞİN AMACI :

MADDE 2

Din, dil, ırk, tür ayırımı gözetmeksizin tüm yaşama karşı koşulsuz sevgi dolu ve duyarlı bir sorumluluk üstlenen Dernek; yeryüzünde yaşayan türlerden bir bölümünü temsil eden insanoğlunun, kimi zaman doğayla ilişkilerinde oluşan dengesizliklerini işbirliğine ve doğa-insan dostluğuna dönüştürme amacını taşımaktadır.

MADDE 3

Dernek her türlü siyasi çalışmanın dışındadır.

MADDE 4

4.1) Dernek kullanımına verilecek sahalarda, ormanlık alanlar kurmak ve yeşillendirmek, güzelleştirme ve bayındırlık hizmetleri yapmak ve yaşatmak, mevcut orman alanlarını korumak.
4.2) Derneğe çalışmalarıyla büyük katkısı olan ve/ veya ihtiyacı olduğu tesbit edilen kişilere, genel kurulun vereceği yetkilerle, yönetim kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile teşvik ve taltif edici mahiyette ayni ve nakdi yardım yapmak, burs vermek.
4.3) Derneğin amacına uygun olarak açılacak lokallerde, basılı ve görsel yayın eğitimi ekipmanları (M. Parklar Gn. Md.lüğü, Orman Gn. Md.lüğü v.b. kurumlardan ) sağlamak
4.4) Mahallin en büyük mülki amirinin izni ile açacağı lokallerde veya farklı mekanlarda, gerekli izinleri alarak kitaplık, okuma odası veya köşesi kurmak.
4.5) Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak.
4.6) İlgili makamlardan gerekli izinler alınarak, bağımsız olarak yada kuruluşlar ile birlikte eğitim, bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, panel, yarışma ve benzeri toplantılar, etkinlikler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak.
4.7) Dernek üyeleri arasında tanışmayı sağlamak amacıyla çaylı, yemekli her türlü toplantı, eğlence, şenlik ve seyahatler düzenlemek.
4.8) Faaliyetleri yürütmek için gerektiğinde komisyonlar kurmak.
4.9)Aynı amaçlı yada amaçları yakın olan dernekler ile gerektiğinde ( TEMA vb. ) işbirliğini sağlamak.
4.10) Çevre düzenlemesi yapmak, spor tesisleri ve benzeri tesisler kurmak. ( Dernek bu tesislerin kuruluş ve işletme aşamalarında işçi çalıştırabilir. )
4.11) Dernek ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli, taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları kaydırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak yaptırabilir.
4.12) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; ilgili makamlardan izin alarak vasiyetleri kabul edebilir.
4.13) Dernek yapacağı faaliyetler ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı kuruluş ile kanunlarla düzenlendiği şekilde işbirliği yapabilir.
4.14) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için lokal, kantin gibi iktisadi işletmeler kurar, işletir ve bu işletmelerde eleman çalıştırabilir.
4.15) Dernek gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açabilir.
4.16) Dernek kanuni izin dahilinde sokak çocukları ve yaşlılar için doğayla birlikte olabilecekleri huzur evleri kurabilir, işletebilir.
4.17) Ekolojik yaşamı desteklemek
4.18) Ekolojik yaşam konusunda teknik danışmanlık
4.19) Ekolojik yaşam konusunda proje üretmek
4.20) Ekolojik yaşam konusunda eğitim vermek
4.21) Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak
4.22) Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel
Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak
4.23) Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak
4.24) Doğal yaşamı her yaş grubuna sevdirmek
4.25) Doğal yaşamı desteklemek
4.26) Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak
4.27) Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak
4.28) Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak
4.29) Doğa sporlarını desteklemek
4.30) Doğa sporları faaliyetlerini her yaş grubuna sevdirmek
4.31) Doğa sporları konusunda teknik danışmanlık
4.32) Doğa sporları konusunda proje üretmek
4.33) Doğa sporları konusunda eğitim vermek
4.34) Doğa sporlarının değişik dallarında yarışma düzenlemek
4.35) Doğa sporları faaliyetlerini, ( bu gibi faaliyetlerde ihmal edilen, çocuklar
ve yaşlılara özellikle dikkat edilerek) her yaş grubuna göre düzenlemek
4.36) Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak
4.37) Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak
4.38) Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak yeni doğa sporları dalları bulmak, mevcut dallara yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak
4.39) MADDE 4 altında yer alan alt maddeler'deki tüm faaliyetler için; Yurtdışında benzerlik içeren tüzüğe sahip Dernek, Üniversite v.b. kuruluşlar ile bilgi akışı, yardımlaşma, dayanışma, ortak organizasyonlar sağlamak
4.40) Doğal afetlerde ilgili devlet kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak arama-kurtarma yada diğer çalışmalara gönüllü düzeyinde katılmak
4.41) Kaza sonucunda yada doğa sporları faaliyetleri yaparken (bu faaliyetleri kimin düzenlediğine bakılmaksızın), kaybolanları, yaralananları, olumsuz durumda olanları arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü düzeyinde katılmak.

DERNEĞE ÜYE OLMA :

MADDE 5

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU VE KABUL:

MADDE 6

6.1) ONURSAL ÜYELER : Yönetim Kurulu, derneğe Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda nakit veya ederinde mal bağışında bulunan veya manevi yardımlarla insansal, bilimsel ve kültürel katkılarda bulunan kişilere "ONURSAL ÜYE", derneğin kuruluşuna ve çalışmalarına olağanüstü katkılarda bulunan, üyelerin çoğunluğunun üzerinde saygınlığı olan ve üyelerin çoğunluğunun imzalı teklifi ile önerlen kişilere "ONURSAL BAŞKAN" payesi verir. Şu kadar ki onursal üyeler ve başkanlar özel ve ayrı bir deftere kaydedilip durum kendilerine "Onursal Üye Belgesi", "Onursal Başkan Belgesi" verilmek suretiyle bildirilir. Onursal üyeler isterlerse genel kurullara iştirak edebilir, fakat oy kullanamazlar.

6.2) ASİL ÜYELER : Kurucu üyeler ve kanuni usul ve esaslar dahilinde başvurarak, giriş aidatını ödeyen ve başvuruları yönetim kurulunca kabul edilenlerdir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde inceleyip, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Üyeliğe kabul edilmeme durumunda müracat sahibine yazı veya e-posta ya da kısa mesaj ile bildirir.
İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.
Üyelik için llgili başvuru formu doldurulup, imzalanarak başvurulur. Üyeliğe kabulde kişi beyanı esas alınır.
Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe " üye " sözcüğü " asil üye " anlamında kullanılmıştır.

ÜYELİK AİDATI :

MADDE 7

Giriş ödentisi ve üyelik aidatları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Onursal üyeler de isterlerse aidat verebilirler.

ÜYELERİN HAKLARI :

MADDE 8

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Ayrıca her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Dernek üyeleri her konuda eşit haklara sahiptirler. Üyeler seçme ve seçilme haklarına sahip olup, dernek organlarından sadece birinde görev alabilirler.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MADDE 9

9.1) Üyelik aidatını ödemek,
9.2) Derneğin amacına aykırı faaliyette bulunmamak,
9.3) Aldığı görevleri iyi niyetle ve ciddiyetle yapmak, verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamaktır.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK :

MADDE 10:

Üye dilediği zaman ayrılma isteğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir. Ayrılan üye dernekten maddi talepte bulunamaz, dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemez.
Üye ayrıldığı tarih itibarıyla tüm aidatlarını ödemiş olmalıdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAK :

MADDE 11

11.1) Derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak.
11.2) Dernek organlarından çıkan kararlara uymamak ve bu kararları engellemeye çalışmak.
11.3) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
11.4) Yapılan ikazlara rağmen o yıla ait üyelik aidatını yılın son gününe kadar ödemeyenler Yönetim Kurulunun takdirine göre üyelikten çıkarılabilirler.
11.5) Üyenin vefat etmesi.
Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Çıkarılan üye Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz edenin durumu ilk Genel Kurulda görüşülerek sonuca bağlanır.

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 12

12.1) Genel Kurul.
12.2) Yönetim Kurulu.
12.3) Denetleme Kurulu.

GENEL KURUL :

MADDE 13

Derneğin en yüksek karar organıdır. Kararlar kesindir. Üyelerin katılımı ile oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE 14

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
14.1) Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı ile nisan ayında toplanır.
14.2) Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 15

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Yıllık aidatlarını Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar ödemeyen üyeler toplantı yeter sayısında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar ancak dinleyici olarak katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Genel Kurula katılacak
üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan
edilerek veya yazılı yada elektronik posta yoluyla veya kısa mesaj yoluyla toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek veya yazılı yada elektronik posta yada kısa mesaj yoluyla üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 16

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI :

MADDE 17

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ :

MADDE 18

Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE 19

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini gösterip,
Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.
17'inci maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

MADDE 20

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.

KARARLAR :

MADDE 21

Genel Kurulda oylamalar açık oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunca alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Yönetim ve denetim organlarının seçimi ise gizli oy ile yapılır. Oyunu kullanacak üyeler resmi kimliklerini göstererek listedeki isimlerinin karşısına imza atarlar.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURUL KARARLARININ KAPSAMI :

MADDE 22

Genel Kurul kararları hazır bulunmayan üyeler içinde geçerlidir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 23

23.1) Dernek organlarının seçilmesi.
23.2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
23.3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
23.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve bilançonun görüşülerek aynen veya
değiştirilerek kabul edilmesi.
23.5) Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
23.6) Derneğin bir üst kurul oluşturması, kurulmuş olan bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi.
23.7) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
23.8) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlardan birine üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
23.9) Derneğin feshedilmesi.
23.10) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna görevler verilmesi.
23.11) Dernek, merkez ve şubelerde görevlendirilecek memur, müstahdem ve sair hizmetlilere ait kadroların tesbit ve kabulü ile bunlara verilecek ücret ve sair sosyal ödemelerle tazminatlarının tayin edilmesi veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
23.12) Üst Kuruluş Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi.
23.13) Kanun, mevzuat veya işbu tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi. Başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

YÖNETİM KURULU :

MADDE 24

Yönetim Kurulu üyeler arasında gizli oy, açık tasnif ile üç yıl için seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulunun belirleyeceği yedek üyeler çağırılır.
Yönetim Kurulu kendi aralarından bir genel başkan, bir genel sekreter, bir genel sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulunun kararları toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar karar defterine işlenerek mevcut üyeler tarafından imza edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 25

25.1) Dernek faaliyetlerini amacı doğrultusunda yürütmek.
25.2) Genel Kurul kararlarını uygulamak.
25.3) Derneğin yıllık çalışma raporlarını, gelir-gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp, Genel Kurula sunmak.
25.4) Derneğin defter kayıtlarını tutmak.
25.5) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 26

Genel başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği her türlü düzeydeki mercilerde temsil eder. Derneği, tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve yasalar hükümlerince yönetir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 27

Genel başkanın geçici ve süresiz ayrılmalarında ilk Genel Kurula kadar genel başkanın görevini yapar. Derneğin büro işlerini yürütür. Boşalan asil üyelerin yerine yedek üyeleri göreve davet eder.

GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 28

Derneğin muhasebe işlerini yürütür. Gerekli harcamaları yapar, defter ve kayıtları tutar.

DENETLEME KURULU :

MADDE 29

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 30

Derneğin bütün işlerini, hesap ve defterlerini denetler. Denetim sonuçlarını, gelir ve gider

incelemelerini bir rapor halinde Genel Kurula sunar. Denetciler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
Denetim Kurulu, yaptığı denetimlerde Yönetim Kurulunun yasalara, Genel Kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymaması ve aykırı kararlar alması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Denetim Kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DERNEĞIN İÇ DENETİMİ

MADDE 31

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından gerek görülen hallerde iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ŞUBELERİN KURULUŞU :

MADDE 32

Genel Kurul kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube açabilir.
Bu amaçla, dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI :

MADDE 34

Her şube;
34.1) Genel Kurul,
34.2) Yönetim Kurulu,
34.3) Denetleme Kurulu veya denetçilerden oluşur.
Bu organların seçim,görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilmiştir.Şube Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden,Denetim Kuruluda 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER :

MADDE 35

35.1) Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek veya yazılı yada elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.
35.2) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

MALİ HÜKÜMLER :

MADDE 36

Derneğin gelirleri;
36.1) Üyelik giriş ödentisi ve aidatları.
36.2) Dernekçe düzenlenen eğlence, temsil, konser, yayınlar, lokal hasılatı, doğa gezileri, doğa sporları yarışmalarından sağlanacak gelirler.
36.3) Bağışlar.
36.4) Vasiyetler.
36.5) Mal varlığından elde edilecek gelirler.
36.6) Bankalardaki paraların faizleri ve ikramiyeleri.
36.7) Kuracağı iktisadi işletmelerin kazançları.
36.8) Mülki idare amirliğine bildirmek koşulu ile yurt dışındaki kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar.

DERNEĞİN YARDIM USULLERİ :

MADDE 37
Dernek, Dernekler Kanunununca uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden, kurum ve kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

DERNEĞIN BORÇLANMA USULLERİ :

MADDE 38

Derneğin borçlanma usullerinde Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği esas alınır. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GELİR VE GİDERLERDE USUL :

MADDE 39

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, harcamalar harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Bankadaki para, Yönetim Kurulunun yetki vereceği kişiler tarafından çekilebilir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :

MADDE 40

Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinin hükümlerinde belirtilen defterler tutulur.
Bu defterlerin noter veya İl dernekler müdürüğü tarafından tasdik edilmesi zorunludur.

TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

MADDE 41

Derneğin tüzük değişikliği Genel Kurul'da yapılır.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür.

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 42

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunlukla karar alması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğe göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi halinde mal varlığı,genel kurulun vereceği karar doğrultusunda bir başka dernek veya vakfa devredilir.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek aynı amaçlı dernekler ile vakıf kurabilir, vakıfa mal vakfedebilir, üye olabilir, kurucu olabilir. Bu konuda karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR :

MADDE 43

Dernek, tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, dernekler kanunu, bakanlıkça çıkarıılacak tüzükler ve ilgili yönetmelikler ile sorunları çözümlenir.

 

© Telif Hakkı 2003-2020 Doğa İnsan İşbirliği Derneği
Tüm Hakları Saklıdır.